Coca-Cola Company ja sen juomien valmistajayhtiöt (=pullottajayhteistyöyritykset) julkistavat korvaavansa jo noin 94% siitä vesimäärästä, jota käytettiin vuonna 2014 yhtiön juomien valmistamiseen kansainvälisesti. Coca-Cola-yhtiö jatkaa vesiprojektien tukemista ja kehittämistä ollakseen ensimmäinen elintarvikeyhtiö, joka korvaa kaiken tuotteissaan käyttämänsä veden.
TUKHOLMA, 25. elokuuta 2015 – Kansainvälinen Coca-Cola-organisaatio eli Coca-Cola Company ja sen pullottajayhteistyöyritykset ympäri maailmaa ovat vahvistaneet, että organisaation vuodelle 2020 antama vesitäydennystavoite toteutuu etuajassa jo vuonna 2015.
Kansainvälinen Coca-Cola organisaatio korvaa vesitäydennysprojekteillaan jo 94% sen juomissa vuonna 2014 kansainvälisesti käytetystä vedestä. Coca-Cola on vuodesta 2004 korvannut 153,6 miljardia litraa vettä niin ihmisyhteisöille kuin luontoon. Vesi on korvattu toteuttamalla 61 maassa yhteensä 209 vesiprojektia, joiden avulla tuotettu puhdas vesi on ohjattu sitä tarvitsevien ihmisten ja luonnon käyttöön.
Coca-Cola organisaatio palautti vuonna 2014 noin 126,7 miljardia litraa valmistuprosesseissa käytettyä vettä puhtaana takaisin yhteisöjen ja luonnon käyttöön. Sekä juomissa että valmistusprosesseissa käytetyn veden korvaamisen ansiosta Coca-Cola on ensimmäisenä elintarvikealan yhtiönä saavuttamassa tavoitteensa korvata kaikki käyttämänsä vesi, joka annettaan edelleen ihmisten ja luonnon käyttöön.  
-          Mikään luonnonvara ei ole niin tärkeä ihmiselämälle, ekosysteemeille tai talouksille kuin vesi. Veden käyttäjänä Coca-Cola kantaa osaltaan vastuuta suojella tätä yhteistä luonnonvaraa. Tämän vuoksi Coca-Cola-organisaatio asetti tavoitteen olla vesineutraali eli yhtiöllä on tavoite korvata kaikki käyttämänsä vesi vuoteen 2020 mennessä, sanoo yhtiön pääjohtaja Muhtar Kent.
-          Olemme edistyneet huomattavasti tämän tavoitteen saavuttamisessa ja panostamme edelleen siihen, jotta voimme lopulta palauttaa kaiken käyttämämme veden sekä ihmisille että luonnolle. Työmme jatkuu myös sen jälkeen, kun olemme saavuttaneet vesitasapainon eli palautamme 100% käyttämästämme vedestä.
Coca-Cola saavuttaa tavoitteensa korvata juomissa käytetyn vesimäärän erilaisten vesiprojektien avulla. Näitä ovat toimenpiteet veden käytön tehostamiseksi tuotantolaitoksilla ja puhdistetun käytetyn veden palauttaminen alueellisisten vesilähteiden ja paikallishallintojen käytettäväksi. Osa vedestä korvataan vesiprojekteilla, joiden avulla parannetaan puhtaan veden saatavuutta ja sanitaatiojärjestelmiä sekä suojellaan vesilähteitä ja lisätään ihmisten tietoisuutta vesiensuojelemiseksi.
Yhtiö sekä sen pullottajayhteistyökumppanit huolehtivat siitä, että perustetut projektit pysyvät yllä ja toimivat myös tulevaisuudessa turvaten alueen vesivarojen saatavuuden. Näiden sekä uusien projektien avulla yhtö pystyy vastaamaan paitsi paikallisiin vesihaasteisiin myös korvaamaan juomien kasvavan myynnin myötä nousevan vesikorvaustavoitteen.
Yhä useammat yritykset ymmärtävät, että luonnon huomioiminen osana yhtiön liiketoimintaperiaatteita on järkevää liiketoimintaa. Coca-Colan vesisitoumus osoittaa, että luontoon tehdyt investoinnit tuottavat hyvää niin yritykselle kuin paikallisyhteisöille, sanoo Mark Tercek, The Nature Conservancy –järjestön pääsihteeri. Järjestömme on ylpeä Coca-Colan kanssa tehdystä yhteistyöstä  ja onnittelee yhtiötä sekä sen pullottjakumppaneita erittäin merkittävästä saavutuksesta. 
The Nature Conservancy -järjestöllä on ollut keskeinen rooli määriteltäessä sitä  metodologiaa, millä mitataan  Coca-Colan juomissaan käyttämän veden korvaamiseksi toteutettavien vesitäydennystoimenpiteiden vaikutusta.  
Tieteellinen tekninen asiantuntijaryhmä on tarkistanut vesitäydennyksen mittausperiaatteiden hyväksyttävyyden ja tarkkuuden. Vesiprojektit tarkistetaan vuosittain ja niiden vaikuttavuus arvioidaan kyseisen menetelmän avulla. Jokaisen projektin esitely sekä näistä syntyvä vesitäydennys ja sen verifilointi on sisällytetty yhtiön vuoden 2015 vesi täydennyskatsaukseen. Raportin on laatinut LimnoTech ja sen on varmentanut ja tarkistanut Deloitte.
Kahdella projektilla on ollut keskeinen rooli Coca-Colan vesitavoitteen saavuttamisessa. Nämä ovat Coca-Cola Afrikka Säätiön Replenish Africa Initiative RAIN sekä yhteistyössä United Nations Development Programme UNDP:n kanssa toteutettu Coca-Colan Every Drop Matters-projekti. Tämän lisäksi  Coca-Cola tekee yhteistyötä myös seuraavien järjestöjen kanssa: Global Environment & Technology Foundation (GETF),  United States Agency for International Development (USAID), Water and Sanitation for the Urban Poor (WSUP), Millenium Challenge Corporation, WaterAid, Water for People sekä lukuisten muiden järjestöjen ja paikallishallitusten kanssa.
Näillä projekteilla mahdollistetaan puhtaan veden saatavuus noin 6 miljoonalle afrikkalaiselle vuoteen 2020 mennessä. Every Drop Matters-projektissa Coca-Cola ja UNDP ovat yhdessä työskennelleet parantaakseen turvallisen puhtaan veden saatavuutta yli miljoonalle ihmiselle Itä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Näiden alueiden projektit ovat koskeneet vedenottoalueiden suojelua, kestävää maataloutta, infrastruktuurin parantamista sekä tarvittavien vesipolitiikkojen edistämistä.
Vuonna 2007 Coca-Cola Company ja sen pullottajayhteistyökumppanit asettivat tavoitteen palauttaa vuoteen 2020 mennessä ihmisyhteisöille ja luontoon vastaavan määrän puhdasta vettä kuin mitä yhtiön juomissa käytetään. Coca-Cola-yhtiön juomissa käytettyjen maatalousraaka-aineiden kasvattamiseen käytetty vesi ei sisälly tähän tavoiteeseen. Kestävät vedenkäyttömenetelmät ovat kuitenkin osa yhtiön kestävän maatalouden periaatteita, joiden noudattamista  edellytetään kaikilta yhtiölle raaka-aineita tuottavilta maataloustuotteiden toimittajilta.
Vesitäydennysprojektit toteutetaan yhteistyössä hallitusten, kansalaisjärjestöjen sekä yksityissektorin toimijoiden kanssa. Coca-Cola huomioi laskelmissaan vain ne vesitäydennystulokset, jotka muodostuvat Coca-Colan rahoittamista projekteista.
LISÄTIETOJA:
Coca-Colan vesien suojeluohjelmasta voi lukea tarkemmin yhtiön vesiesuojeluraportista. http://www.coca-colacompany.com/water/
Lisää Coca-Colan ja sen pullottajayhteistyökumppanien vesiprojekteista voi lukea täältä. http://www.coca-colacompany.com/water-stewardship-replenish-report/our-partners/
Vesitehokkuus: http://www.coca-colacompany.com/setting-a-new-goal-for-water-efficiency
Jätevesien käsittely: http://www.coca-colacompany.com/treating-and-recycling-wastewater
Veden korvaamisen mittaamisen metodologia: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jms/article/view/28896
Coca-Colan vesitäydennysraportti: http://assets.coca-colacompany.com/e1/42/f74e22fc4599aace62d8fcc0f680/quantifying-water-replenish-benefits-in-community-partnership-projects.pdf
Coca-Cola Afrikka Säätiön Replenish Africa Initiative RAIN http://www.coca-colacompany.com/rain/
United Nations Development Programme UNDP:n kanssa toteutettu Coca-Colan Every Drop Matters-projekti http://www.everydropmatters.com/