Yhtiömme Ihmisoikeuksien toimintaohje ohjaa toimintaamme kaikkialla maailmassa. Toimintaohje ei koske vain Coca-Cola –yhtiöitä vaan myös muita yhtiön omistamia yrityksiä tai yrityksiä, joissa Coca-Colalla on enemmistöomistus. Yhtiö on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia myös itsenäisten pullottajayhteistyökumppaniensa toiminnassa, jotta nämä noudattaisivat samoja periaatteita.

Toimintaohjeen tavoitteena on tukea työyhteisöjen kehittymistä, joissa otetaan kaikki työntekijät huomioon ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Toimintaohje kattaa seuraavat osa-alueet:

  • Ihmisoikeuksien kunnioitus
  • Toimintaympäristö ja sidosryhmäsuhteet
  • Monimuotoisuuden kunnioittaminen
  • Järjestäytymisen vapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus 
  • Työterveys ja turvallinen työympäristö 
  • Työpaikan turvallisuus
  • Pakkotyö ja ihmissalakuljetus 
  • Lapsityövoima
  • Työaika, palkkaus ja edut 
  • Työntekijöiden opastus ja informointi

The Coca-Cola Company katsoo, että jokaisella sen työntekijällä on vastuu siitä, että kaikkia työntekijöitä kunnioitetaan ja ettei työpaikalla esiinny syrjintää tai työpaikkahäirintää. Työntekijät on koulutettu raportoimaan esimiehelleen, henkilöstöosastolle, yhtiön lakimiehelle tai varta vasten perustetulle Eettiselle linjalle, mikäli he epäilevät ihmisoikeusrikkomuksia työpaikallaan.

Tavarantoimijasuhteiden toimintaohje

Hyvä yrityskansalaisuus on välttämätöntä, jotta liiketoiminta voi menestyä pitkällä aikavälillä.
Tavarantoimitajasuhteiden toimintatapaohjeessa esitellään yhtiön arvot sekä tavarantoimittajiin kohdistuvat odotuksemme. Niissä korostetaan ihmisoikeuksia kunnioittavien vastuullisten käytäntöjen tärkeyttä työpaikalla. Lisäksi käydään läpi ympäristöön liittyvien lakien noudattamisen tärkeyttä ja sitä, miten tärkeää on noudattaa paikallisia työlakeja sekä keskeisiä kansainvälisiä sopimuksia. Tavarantoimittajasuhteiden periaatteemme ovat linjassa ihmisoikeuskäytäntömme kanssa. Ne heijastavat sitoumustamme kunnioittaa ihmisoikeuksia koko liiketoimintajärjestelmässämme ja kansainvälisessä toimitusketjussamme.

Tavarantoimittajasuhteiden toimintatapaohjeen laatimisen jälkeen yhtiö on toteuttanut yli 17 500 ihmis- ja työpaikkaoikeuksien auditointia yhteistyössä pullotus- ja tavarantoimittajakumppaneiden kanssa. Vaikka arvomme ovat pysyneet samana, olemme jatkuvasti kehittäneet toimintatapojamme tavoitteena toiminnan jatkuva parantaminen. Vuonna 2014 yhtiö vahvisti siirtolaistyöläisten rekrytointi- ja palkkauskäytäntöjä sekä toimintatapoja paikallisten yhteisöjen maanomistusoikeuksien osalta.

Tavarantoimittajasuhteita koskevat periaatteet sisältyvät kaikkiin Coca-Cola Companyn ja sen suorien tai valtuutettujen tavarantoimittajien välisiin sopimuksiin. Odotamme tavarantoimittajiemme kehittävän ja ottavan käyttöön asianmukaisia sisäisiä liiketoimintaprosesseja, jotta määriteltyjä periaatteita varmasti noudatettaisiin. Riippumattomat kolmannet osapuolet arvioivat Coca-Colan toimeksiannosta säännöllisesti, täyttävätkö toimittajat kyseisten periaatteiden vaatimukset. Arviointeihin kuuluu luottamuksellisia haastatteluja työntekijöiden sekä Coca-Colan toimipaikoissa työskentelevien sopimustyöntekijöiden kanssa. Jos toimittaja ei täytä jotain toimittajaperiaatteiden osa-aluetta, toimittajan odotetaan korjaavan asia. Yhtiö pidättää oikeuden päättää sopimuksen toimittajan kanssa, jos se ei pysty osoittamaan noudattavansa toimittajaperiaatteiden vaatimuksia.