Yritysvastuukampanja ihmisoikeuksien puolesta | Coca-Cola Suomi

Yritysvastuukampanja ihmisoikeuksien puolesta | Coca-Cola Suomi

Suomen Coca-Cola tukee yritysvastuujärjestö Finnwatchin koordinoimaa #ykkösketjuun-kampanjaa, jonka tavoitteena on saada Suomeen sitova laki yritysten ihmisoikeusvastuusta. Liiketoiminnan harjoittaminen reilujen ja ihmisiä kunnioittavien pelisääntöjen mukaan on paitsi oikea tapa toimia, mutta siinä on myös liiketoiminnallista järkeä.

 

LUE LISÄÄ KAMPANJASTA: https://ykkosketjuun.fi/. Samalla voit antaa äänesi lakiesitykselle, joka velvoittaa yrityksiä välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

 

Coca-Cola toimii yli 200 maassa, Suomessakin suomalaisin voimin. Coca-Colan kaltaiselle todella kansainväliselle yritykselle liiketoiminnan vastuullisuus on perustavaa laatua oleva arvo. Meidän kaltaisen yrityksen odotetaan toimivan yritysvastuun etulinjassa ja johtavan kehitystä. Vastuullisuus kokonaisuudessaan on oikea ja ainoa tapa toimia. Jos yrityksen toimintaympäristössä ja hankintaketjussa ei voida hyvin, ei yrityskään voi pitkällä aikavälillä menestyä ja kasvaa.

 

Jo kansainvälisyytensä puolesta ihmisoikeudet on osa yhtiön toimintaa kaikkialla maailmassa ja ne ohjaavat yhtiön suhteita niin omiin työntekijöihin kuin juomiavalmistajien työntekijöihin, tavarantoimittajiin, asiakkaisiin, kuluttajiin sekä kunkin toimintamaan kansalaisiin.   Yhtiön toimintaa maasta riippumatta ohjaavat yhtäläiset Ihmisoikeusperiaatteet ja Alihankkijasuhteita koskevat periaatteet.  

 

Brändinä Coca-Cola on niin tunnettu, ettei sen toiminta jää koskaan pimentoon. Yrityksenä Coca-Colan tavoitteena onkin olla positiivinen esimerkki siitä, miten yritys voi kunnioittaa ja edistää ihmisoiekuksien toteutumista oman toimintansa kautta. Se ei tarkoita pelkästään toimintaohjeistuksia vaan itse toimintaa niiden ihmisten hyväksi, joita liiketoimintamme koskettaa: työntekijät, hankintaketju ja toiminta-alueemme ihmiset.  

 

Lisää tietoa ja läpinäkyvyyttä  

 

Yritysvastuu on jatkuvasti kehittyvä prosessi. Työ on harvoin valmis heti, sillä mitä enemmän tietää, sitä enemmän löytyy tehtävää. Maailma muuttuu ja sen mukana muuttuvat myös ihmisten odotukset yritysten toiminnan osalta. Yrityksen on pyrittävä olemaan kehityksen edellä, ei sen perässä.

 

Coca-Cola on jo vuosikymmeniä ollut oman toimintansa kautta kehittämässä yritysten ihmisoikeustyötä, jonka virallinen historia on yllättävänkin lyhyt. 90-lukua voidaan pitää yritysten järjestelmällisen ihmisoikeustyön alkuvuosikymmenenä ja YK:n perusperiaatteet yritysten ihmisoikeusvastuusta vahvistettiin vasta vuonna 2011.

 

Coca-Colan nykyiset ihmisoikeusperiaatteet ovat YK:n linjausten mukaiset. Yrityksen on omien vastuullisuus ja yhteisötoimenpiteiden kautta osoitettava toimenpiteet, joiden avulla se tunnistaa toimintaansa liittyvät ihmisoikeusriskit ja pyrkii ratkaisemaan ne.  

 

Tieto on avain. Se edellyttää oman toiminnan vaikutusten tutkimista, perehtymistä niihin. Yritystoiminnan sosiaalisten vaikutusten tarkastelu voi olla haastavaa, koska sen avulla paljastuu vaikeita ja vaikeasti korjattavia asioita. Yrityksen ympäristövastuuta on huomattavasti helpompi arvioida kuin sosiaalisen vastuun toteutumista. Mutta juuri sosiaalisten vaikutusten tunnistaminen on keino, jonka avulla yritys voi kehittää toimintaansa ihmisoikeuksia kunnioittaen.

 

Omaan toimintaansa liittyvän läpinäkyvyyden parantamiseksi Coca-Cola Company julkaisi vuodelta 2017 ensimmäisen pelkästään ihmisoikeustyöhön liittyvän raporttinsa, erillisenä muusta vastuullisuusraportoinnista.

 

Tässä raportissa yhtiö tarkasteli toimintaansa ja liiketoimintasuhteisiinsa liittyviä 13 todennäköisintä ihmisoikeusriskiä ei vain riskeinä vaan myös siltä näkökulmalta, mikä näiden vaikutus on ihmisiin.

 

Raportista voi lukea enemmän täältä.

 

 

Järjestelmällistä tavoitteellista työtä

 

Yritysten ihmisoikeustyö ja sen jalkauttaminen edellyttää johtajuutta. Ihmisoikeuksia koskeva työ on pitkälti niiden tunnistamista ja toimenpiteitä, joilla niihin liittyviä rikkomuksia voidaan estää. Käytännössä se tarkoittaa mm. ohjeistuksen noudattamisen auditointia, tutkimuksia, sopimusperusteista kontrollointia ja hankintaketjussa olevien ihmisten kouluttamista sekä muita prosesseja rikkomusten tunnistamiseksi ja korjaamiseksi.  

 

Coca-Cola toimii yli 200 maassa ympäri maailmaa ja vuonna 2017 Coca-Cola-yhtiön juomia valmistavista yhtiöistä 87% noudatti tavarantoimittajille laadittuja vastuullisuusperiaatteita. Tavoitteena on nostaa juomavalmistajien vastuullisuustaso 98 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suorista tavarantoimittajista  88% noudatti tavarantoimittajille laadittuja vastuullisuusperiaatteita.